Capar, Goksen

Email: gcapar@ankara.edu.tr
LinkedIn page